یادگیری زبان

یادگیری زبان با روش تکرار و تمرین

یادگیری زبان با روش تکرار و تمرین

 یادگیری زبان با روش تکرار و تمرین جعبه لایتنر اندیشه کیش: یادگیری زبان با روش تکرار و تمرین بر اساس تعریف علم روانشناسی یادگیری فرآیندی است که در آن افراد اطلاعات را در مغز خود ذخیره و در زمان مورد نیاز آنرا به خاطر می‌آورند. این فرآیند شامل سه مرحله…