تکرار با فاصله‌ زمانی معین

سیستم تکرار با فاصله‌ زمانی معین، روش جدید یادگیری

سیستم تکرار با فاصله‌ زمانی معین، روش جدید یادگیری

سیستم تکرار با فاصله‌های زمانی معین، روش جدید یادگیری سیستم تکرار با فاصله‌های زمانی معین SRS( spaced repetition system) روش یادگیری زبان با استفاده از فلش کارت بیش از اندازه به کندی همراه است و با وقفه‌های زیاد و طولانی انجام می شود.به عنوان مثال اگر  100 آیتم موجود در…